Tour - Vores Forening

Formandens guide: De 5 bedste råd til at komme godt i gang

Tillykke med valget som formand. Her er vores 5 bedste råd til at komme godt i gang med arbejdet i bestyrelsen.

Kasper Frandsen
6/1/2023
Guides

At blive valgt som formand for sin ejerforening er både en stor ære og et ansvar. Med rollen som formand følger der mange opgaver og forpligtelser, og det kan være svært at vide, hvor man skal starte. Derfor har vi lavet en liste over de fem første ting, du bør gøre, når du er blevet valgt til formand. Disse ting vil hjælpe dig med at komme godt i gang og sætte retningen for ejerforeningen.

De 5 ting vi kommer ind på i artiklen er:

 1. Gør dig bekendt med love og bestemmelser for ejerforeninger
 2. Mød medlemmerne og lær dem at kende
 3. Gennemgå økonomien og budgettet for ejerforeningen
 4. Identificer de vigtigste problemer og udfordringer i ejerforeningen
 5. Planlæg møder og sæt mål for ejerforeningen

Gør dig bekendt med love og bestemmelser for ejerforeninger

Som formand for din ejerforening er det afgørende, at du har et godt kendskab til de love og bestemmelser, der gælder for ejerforeninger. Dette vil hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger og sikre, at ejerforeningen drives på en lovlig og ansvarlig måde. Derfor bør du starte med at sætte dig ind i de relevante love og bestemmelser, så du har et grundlæggende kendskab til, hvad der gælder. Det er også en god idé at sætte dig ind i ejerforeningens vedtægter og eventuelle husorden, så du har et overblik over de regler og retningslinjer, der gælder for foreningen.

3 eksempler på love, som man bør kende

Der er mange love der påvirker ejerforeninger, grundejerforeninger og laug. Hvilke der er relevante for jer afhænger af foreningens form og sammensætning. Ofte relevante love er:

 1. Lov om ejerlejligheder, også kaldet Ejerlejlighedsloven. Den kan læses her.
 2. Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, også kaldet databeskyttelsesloven eller GDPR. Læs loven her eller læs vores guide til GDPR i ejerforeninger.
 3. Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger, også kaldet normalvedtægten. Læs loven her eller læs vores guide til loven.

Mød medlemmerne og lær dem at kende

En af formandens vigtigste opgaver er at være en god repræsentant for ejerforeningen og at sikre, at alle medlemmer føler sig hørt og respekteret. Derfor bør du som formand lægge vægt på at møde medlemmerne og lære dem at kende. Dette kan du gøre ved at holde møder og arrangementer for medlemmerne, invitere dem til at deltage i beslutningsprocesser og spørge dem om deres meninger og forslag.

3 gode måder at inddrage medlemmerne i bestyrelsens beslutninger

Medlemsinddragelse kan ske på mange forskellige måder. 3 klassiske eksempler er:

 1. Opfordr til at komme med forslag: Du kan involvere medlemmer, ejere og lejere i beslutninger ved at opfordre dem til at komme med forslag til, hvad ejerforeningen skal gøre. Dette kan du gøre ved at lægge et forslagsarkiv ud på Vores Forening's medlemssystem eller ved at spørge medlemmerne direkte om deres forslag til møder eller arrangementer.
 2. Opret en rådgivningsgruppe: Hvis du vil involvere medlemmerne i beslutninger på en mere struktureret måde, kan du overveje at oprette en rådgivningsgruppe. Rådgivningsgruppen kan bestå af udvalgte medlemmer, der har en særlig interesse eller ekspertise inden for et bestemt område, f.eks. vedligeholdelse eller økonomi. Rådgivningsgruppen kan fungere som et forum, hvor medlemmerne kan komme med forslag og ideer, og hvor bestyrelsen kan drøfte beslutninger med medlemmerne.
 3. Afhold spørgerunder: En anden måde at involvere medlemmerne i beslutninger på er at afholde spørgerunder, hvor medlemmerne kan stille spørgsmål og få svar fra bestyrelsen. Spørgerunder kan afholdes på generalforsamlinger eller på separate møder, og det kan være en god måde at sikre, at medlemmerne føler sig inddraget og får svar på de spørgsmål, de måtte have.

Gennemgå økonomien og budgettet for ejerforeningen

Som formand for din ejerforening har du ansvar for at sikre, at økonomien i foreningen er sund og velfungerende. Derfor bør du som et af de første skridt gennemgå økonomien og budgettet for ejerforeningen. Dette kan du gøre ved at gennemgå regnskaber og budgetter fra tidligere år, så du har et overblik over, hvordan økonomien i foreningen har udviklet sig, og hvilke udfordringer og muligheder der er. Det er også en god idé at lave et budget for det kommende år, så du har et overblik over de forventede indtægter og udgifter, og så du kan planlægge forbedringer og investeringer.

Når du har gennemgået økonomien, bør du også sætte dig ind i reglerne for indbetaling af kontingent og bidrag til ejerforeningen. Det er vigtigt, at medlemmerne indbetaler deres kontingent og bidrag rettidigt, så ejerforeningen har de nødvendige midler til at vedligeholde og forbedre fællesarealer og bygninger. Du bør derfor sætte dig ind i reglerne for indbetaling og sikre, at der er en rutine for at inddrive eventuelle udeståender.

3 ting du særligt børn være opmærksom på, når du gennemgår ejerforeningens økonomi

 1. Økonomisk råderum: Det er vigtigt, at du har et overblik over ejerforeningens økonomiske råderum, dvs. hvilke midler der er til rådighed til vedligeholdelse, forbedringer og investeringer. Dette vil hjælpe dig med at planlægge for fremtiden og sikre, at der er nok midler til at dække de forventede udgifter.
 2. Udeståender: Det er også vigtigt, at du har et overblik over eventuelle udeståender fra medlemmer, dvs. beløb, der ikke er blevet indbetalt rettidigt. Det er din opgave som formand at sikre, at udeståender bliver inddrevet, så ejerforeningen har de nødvendige midler til at fungere. Foreninger der benytter Vores Forenings regnskabssystem kan automatisk se udeståender i indtægtsrapporten.
 3. Forventede udgifter: Når du sætter dig ind i økonomien, bør du også være opmærksom på de forventede udgifter for det kommende år. Dette kan f.eks. være udgifter til vedligeholdelse, forbedringer, forsikringer og administration. Det er vigtigt, at du har et overblik over de forventede udgifter, så du kan planlægge, hvordan midlerne skal anvendes, og så du kan sikre, at der er nok midler til at dække udgifterne.

Identificer de vigtigste problemer og udfordringer i ejerforeningen

Når du har sat dig ind i økonomien og budgettet for ejerforeningen, bør du også sætte dig ind i de problemer og udfordringer, som ejerforeningen står overfor. Dette kan du gøre ved at tale med medlemmerne, læse eventuelle klager og forslag, der er kommet ind, og ved at undersøge, om der er nogen områder, der kræver særlig opmærksomhed. Det kan f.eks. være problemer med vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer, uenigheder mellem medlemmerne, eller problemer med administrative opgaver.

Når du har identificeret de vigtigste problemer og udfordringer, bør du overveje, hvordan du kan løse dem. Det kan f.eks. være ved at ansætte en ekstern vedligeholdelsesfirma, ved at lave en husorden, der regulerer brugen af fællesarealer, eller ved at oprette en medarbejdergruppe, der kan hjælpe med administrative opgaver. Det er vigtigt, at du tager fat på problemerne og udfordringerne, så ejerforeningen kan fungere så effektivt og glidende som muligt.

3 udfordringer der ofte ses i ejerforeninger

 1. Problemer med vedligeholdelse: Det er almindeligt, at der opstår problemer med vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer i en ejerforening. Dette kan f.eks. være problemer med taget, vinduer, døre, eller med vedligeholdelse af fællesarealer som f.eks. have, fælleslokaler og parkering. Det er formandens opgave at sikre, at vedligeholdelsesproblemer bliver løst på en effektiv og ansvarlig måde.
 2. Uenigheder mellem medlemmer: Det er også almindeligt, at der opstår uenigheder mellem medlemmerne i en ejerforening. Dette kan f.eks. være uenigheder om brugen af fællesarealer, om husordenen eller om økonomi. Det er formandens opgave at løse uenighederne på en fair og forsonlig måde og at sikre, at alle medlemmer føler sig hørt og respekteret.
 3. Problemer med administration: Det kan også være, at der opstår problemer med administrationen i ejerforeningen. Dette kan f.eks. være problemer med at håndtere indbetaling af kontingent og bidrag, problemer med at opretholde korrekt dokumentation, eller problemer med at få kommunikationen til at fungere effektivt. Det er formandens opgave at sikre, at administrative opgaver bliver løst på en effektiv og ordentlig måde, så ejerforeningen kan fungere glidende og problemfrit. Hvis foreningen har ekstern administration og gentagne gange oplever problemer med administrator, kan man med fordel sende administrationen i udbud.

Planlæg møder og sæt mål for ejerforeningen

Som formand for din ejerforening er det vigtigt, at du planlægger regelmæssige møder for bestyrelsen og for medlemmerne. På møderne kan du drøfte beslutninger, løse problemer og udfordringer, og sætte mål for ejerforeningen.

Når du planlægger møder, bør du også sætte mål for ejerforeningen. Dette kan være mål om vedligeholdelse, forbedringer, økonomi eller andre områder, som du og medlemmerne ønsker at fokusere på. Det er vigtigt, at målene er realistiske og opnåelige, og at du lægger en plan for, hvordan målene skal nås. På den måde kan du sikre, at ejerforeningen udvikler sig på en positiv og fornuftig måde, og at alle medlemmer føler sig inddraget i beslutningsprocessen.

3 tommelfingerregler for et godt bestyrelsesmøde i ejerforeningen

 1. Forberedelse: Det er vigtigt, at du og resten af bestyrelsen forbereder jer til mødet ved at gøre opmærksom på relevante emner og sikre, at alle har de nødvendige oplysninger og dokumenter. På den måde kan I sikre, at mødet bliver så effektivt og produktivt som muligt.
 2. Dagsorden: Det er også vigtigt, at I har en dagsorden, så I ved, hvilke emner der skal tages op, og så I kan sikre, at alle får mulighed for at blive hørt. Dagsordenen kan også hjælpe med at sikre, at I holder mødet på sporet og ikke går for meget i stå på bestemte emner.
 3. Respekt: Endelig bør I huske at vise respekt for hinanden og for de emner, der tages op. Det betyder, at alle skal have mulighed for at blive hørt og at ingen skal afbrydes eller afvises uden grund. Det kan også være en god idé at have en fast person, der styrer mødet og sørger for, at der ikke opstår uenigheder eller diskussioner, der fører mødet væk fra dagsordenen.

At være formand for en ejerforening kan være både spændende og udfordrende, men med de rette værktøjer og metoder kan du sikre, at ejerforeningen fungerer glidende og problemfrit. Det handler om at sætte sig ind i økonomien, identificere problemer og udfordringer, oprette en god kommunikationskanal med medlemmerne, planlægge møder og sætte mål, og at være lydhør over for medlemmernes ønsker og forslag. Hvis du følger disse råd, vil du være godt på vej til at blive en succesfuld formand for din ejerforening.