Tour - Vores Forening

Hvad er bestyrelsens rolle, ansvar og pligter i ejerforeningen?

Bestyrelsen er et af en andels- eller ejerforenings vigtigste elementer. Læs mere om deres ansvar her.

Kasper Frandsen
24/4/2022
Guides

Bestyrelsen i en grundejerforening, ejerforening eller andelsboligforening er en gruppe af valgte personer i foreningen, der har et overordnet ansvar for og varetager ledelsen af foreningen.

Hvem kan sidde i bestyrelsen?

Normalt er det kun ejerforeningens medlemmer, der er valgbare, men der kan også være tale om ægtefæller, partnere eller nærtstående slægtninge til foreningens medlemmer. Det vigtigste kriterie er sådan set, at man er myndig.

Det er foreningens vedtægter der bestemmer, hvem der betragtes som medlemmer af andelsbolig- eller ejerforeningen. Følger vedtægterne eksempelvis normalvedtægten for ejerforeninger vil medlemmerne være defineret som "Medlemmer af ejerforeningen er de til enhver tid værende ejere med tinglyst adkomst til en ejerlejlighed i foreningen."

Bestyrelsens sammensætning

Normalt vil organiseringen af bestyrelsen foregå således, at der vælges fem bestyrelsesmedlemmer – herunder formanden. Sådan sikres det for eksempel, at der er et ulige antal til at stemme, når bestyrelsen træffer beslutninger, og derved er det nemmere at afgøre, om et forslag skal vedtages eller ej.

Desuden vælges der som regel to suppleanter, som vil kunne overtage, hvis et bestyrelsesmedlem stopper eller er fraværende.

Medlemmerne vil kontinuerligt og efter et fastlagt system blive skiftet ud. Ofte afgår halvdelen af bestyrelsens medlemmer og suppleanter hvert år. Det sker i overensstemmelse med den rækkefølge, som de er blevet valgt i, og som fremgår af foreningens vedtægter. Det er selvfølgelig vigtigt at tilføje, at et bestyrelsesmedlem kan vælge at stoppe i bestyrelsen til enhver tid.

Bestyrelsens formand  

Bestyrelsesformanden i en ejerforening vælges oftest særskilt og kommer herefter til at fungere som en af ejerforeningens mest mærkbare personer; som ansigt udadtil og som kontaktskaber mellem bestyrelsen, administrationen og foreningens medlemmer.

Formandens opgaver dækker desuden over at indkalde til bestyrelsesmøder, når det er nødvendigt, og at danne sig overblik over emner, der skal på dagsordenen. For at sikre variation og fair rollefordeling afgår formanden for eksempel hvert andet år  

Bestyrelsens rolle og ansvar i ejerforeningen

Overordnet set er det bestyrelsens rolle og opgave at have overblik over ejerforeningens daglige drift og at forholde sig til denne i forhold til lovgivningen, ejerforeningens formål og vedtægter og de beslutninger, som træffes på generalforsamlingerne. Bestyrelsen iagttager blandt andet, at ejerforeningen handler i overensstemmelse med bygningsreglementet, som findes her.

Desuden er det bestyrelsens ansvar at føre de beslutninger, som træffes ved generalforsamlingerne, ud i livet. For at nye beslutningsforslag tages op til overvejelse, er det også bestyrelsens ansvar rettidigt at indkalde til generalforsamling. Bestyrelsen har derudover overblik over fællesbidrag, forsikringer, kontrol med administrationen, kontrol med opbevaring af personfølsomme data m.m.

Bestyrelsens ansvar kan bestå i et strafansvar eller et erstatningsansvar: Det kan altså være bestyrelsens opgave at holde opsyn med lovovertrædelse inden for ejerforeningen og herefter at forholde sig til sanktionerne eller at gå ind i medlemmers erstatningssager.

Læs mere om bestyrelsesansvarsforsikringer og bestyrelsens erstatningsansvar her.

En aktiv og initiativrig bestyrelse

Det bedste for medlemmerne og ejerforeningen generelt er, at bestyrelsen fremstår og handler aktivt og initiativrigt!

Også for bestyrelsesmedlemmerne er det helt klart at foretrække, at de er en del af et team med gåpåmod, god stemning og en lyst til at gøre en forskel.

Bestyrelsens ansvar ligger altså også i intern såvel som ekstern kommunikation: Det handler om at være i kontakt med medlemmerne af foreningen på en måde, så de føler sig set og inkluderet: For eksempel er det en god idé at holde kontakt over en facebookside og arrangere sammenkomster; fx en sommerfest, hvor det sociale også prioriteres.

Sidder du allerede i en ejerforenings bestyrelse, så kan du finde inspiration og gode råd til, hvordan I kan holde et godt online bestyrelsesmøde her.